• Beste allemaal,

  Hierbij willen wij jullie informeren over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de fusie van onze drie Egmondse fusieclubs. 

  Voortgang fusieproces

  • Zoals bekend hebben de drie Egmondse voetbalclubs op 10 oktober jl. met een grote meerderheid (ruim 97 %) vóór de voortgang van het fusietraject gekozen.
   • Onderdeel van de voortgang is dat de gemeenteraad over de keuze voor de fusielocatie en de financiering daarvan een besluit zal nemen. 
   • Iedere vereniging heeft in 2022 informatie over de eigen, bestaande complexen aangeleverd bij de gemeente.
   • De fusiecommissie heeft regelmatig contact met de projectleider van de gemeente voor de realisatie van een nieuw complex op één van de bestaande locaties.
   • Er zijn constructieve gesprekken gevoerd met de wethouder.
    • Nieuwe werk- en vervolgafspraken zijn gemaakt.
   • Het College van B&W zal aan de hand van het opgestelde Programma van Eisen een externe deskundige vragen tot een goed afgewogen QuickScan te komen. Aan de hand van  de aangeleverde informatie wordt per locatie een analyse gemaakt. 
   • Vervolgens zal een door de gemeente aangezocht extern bureau de uitkomsten van de QuickScan aan de gemeenteraad presenteren, waarna het College een locatievoorstel aan de gemeenteraad zal doen.
   • Hierop zal de gemeenteraad uiteindelijk een besluit nemen. 
   • Er wordt gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de gemeente, toegespitst op de huidige situatie en bestemd voor het traject richting afronding van de fusie. 

   

  • De nieuwe vereniging VV Egmond zal op korte termijn (naar verwachting medio maart) bij notariskantoor Overwegend in Egmond aan den Hoef worden opgericht. 
   • De voorbereidende handelingen zijn al uitgevoerd en goeddeels afgerond. 
  • De huidige fusiecommissie wordt het nieuwe initiële fusiebestuur van VV Egmond en zal in de oprichtfase op praktische wijze de organisatie van de nieuwe vereniging verder gaan realiseren.  
  • Het afgelopen jaar hebben 9 fusie werkgroepen met 40 experts per specifiek organisatiedeel veel werk verzet en plannen uitgewerkt voor de nieuwe fusievereniging. 
  • Het fusiebestuur gaat verder met deze fusiewerkgroepen om de benodigde commissies voor de nieuwe voetbalvereniging samen te stellen.
   • Deze commissies zullen bestaan uit vrijwilligers van de (nu nog) drie verenigingen. 
   • Zowel voor de oprichtingsfase als voor de uitvoeringsfase zullen met de commissies plannen van aanpak en uitvoering worden uitgewerkt en uitgevoerd. 

  Er zijn én worden meer mijlpalen gerealiseerd:

  • Vanaf het volgende seizoen, 2023-2024, zullen alle teams onder de naam VV Egmond voetballen.
   • Voor de jeugd is dit met 28 teams al het geval.
   • Vanaf volgend seizoen zullen ook alle senioren- en damesteams als VV Egmond worden ingeschreven en voetballen.
  • De technische commissie is volop bezig met de selecties voor zaterdag en zondag en de  benoeming van belangrijke posities in de staf van de nieuwe club.
   • Er wordt hard gewerkt aan de benoeming van trainers/coaches voor de zaterdag - en zondag fusie selecties, als ook de benoeming van een hoofd jeugdopleidingen voor de nieuwe club.
  • De keuze voor een prachtig nieuw VV Egmond tenue is gemaakt.
  • Er wordt ook hard gewerkt aan een nieuwe club webshop en de nieuwe clubwebsite.

  Achtergronden fusieproces en v.v. Egmond in oprichting

  • Er is gekozen voor een zuivere juridische fusie, uitmondend in de oprichting op korte termijn van een geheel nieuwe vereniging.
   • Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat het fusiebestuur al op korte termijn namens de drie verenigingen met mandaat van de zittende besturen van de drie nog bestaande verenigingen afspraken kan maken met externe partijen, zoals de gemeente en andere stakeholders. 
  • De leden van de drie nog bestaande verenigingen zullen vooralsnog lid blijven van de huidige verenigingen.
   • Als gevolg hiervan zal, zoals met de jeugd al een aantal jaar het geval is, ook bij de senioren en dames enige tijd met samengestelde fusieteams getraind en gespeeld worden.
   • Naast de in te richten zaterdag– en zondag selecties zullen de huidige volwaardige senioren elftallen desgewenst zoveel mogelijk in dezelfde samenstelling voetballen onder VV Egmond.
  • Zodra de fusielocatie bekend is (naar verwachting vóór de zomer) en de begroting en financiering van de bouw en aanleg op de gekozen locatie rond is, zullen de leden met de financiën en bezittingen van de (nu nog) bestaande verenigingen overgaan naar VV Egmond, waarmee de fusie afgerond zal zijn. 
   • Voor het nemen van deze laatste stap zal, om tot financiële afwikkeling en opheffing van de verdwijnende verenigingen te komen, per verdwijnende vereniging nog een laatste ledenvergadering worden georganiseerd.
  • De zes leden van de Fusiecommissie zullen ook de bestuursleden van de binnenkort nieuw op te richten vereniging zijn.
   • Het mandaat geldt louter gedurende de fase van de oprichting van de nieuwe fusieclub en de realisering van de fusie, waar de leden met overweldigende meerderheid voor hebben gekozen.
    • Het eerste fusiebestuur heeft de focus primair op de oprichtingsfase, realisatie en inrichting van de nieuwe locatie en organisatie van de benodigde commissies en taken.
   • Op de keuze en benoeming van het bestuur vanaf het moment dat de nieuwe voetbalclub operationeel zal worden, zullen de leden uiteraard via een dan te houden ledenvergadering invloed kunnen uitoefenen.

  Vanaf heden zullen we jullie telkens periodiek meenemen in de verdere ontwikkelingen, die zich vanaf nu in redelijk hoog tempo zullen voordoen. 

  We zijn onderweg en hopen de eindstreep binnen afzienbare termijn te kunnen bereiken.

  Vriendelijke groeten, ook van/namens de negen betrokken fusiecommissies, 

   

  De Fusiecommissie (Het aanstaande Fusiebestuur van de v.v. Egmond)

  Robert van den Bosch Voorzitter (St. Adelbert)

  Robert Wijker Penningmeester  (Egmondia)

  Arnold Boon Secretaris (Zeevogels)

  Marco Tervoort Lid/Technische zaken (St. Adelbert)

  Marco Dekker Lid (Egmondia)

  Joost van Dam Lid (Zeevogels)