• Jaarvergadering van s.v. Sint Adelbert 2018/2019

  Datum:        Woensdag 30 januari 2019

  Plaats :         Kantine s.v. Sint Adelbert

  Tijd    :         19:30 uur

   

  AGENDA

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter G.J. Apeldoorn

   

  1. Fusie

   

  1. Notulen voorgaande ledenvergadering 24-01-2018

   

  1. Ingekomen stukken

   

  1. Verslag penningmeester

   

  1. Verslag kascommissie ( Mark de Boer / Gijs Weijers )

   

  1. Aftreden bestuur

            Voorzitter Gert Jan Apeldoorn aftredend en niet herkiesbaar

           Penningmeester Susan Dekker aftredend en niet herkiesbaar

           Secretaris Eric Levering aftredend en niet herkiesbaar

   

          Voorstel nieuw bestuur

   

  1. Rondvraag / mededelingen

                                 

  1. Sluiting